Food Science and Technology Research Institute

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

EN | FA

"کارگاه اموزشی اصول و نکات کیفی گندم، آرد و فرآورده های پخت"

Saturday ، 05 March 2022

کارگاه اموزشی اصول و نکات کیفی گندم، آرد و فرآورده های پخت

توسط گروه پژوهشی کیفیت و ایمنی مواد غذایی پژوهشکده برگزار شد

"کارگاه اموزشی اصول و نکات کیفی گندم، آرد و فرآورده های پخت"

در این کارگاه که در تاریخ 12 اسفند 1400 برگزار شد سرفصلهای مربوطه توسط جناب آقای دکتر کریمی، دانشيار مركز تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي خراسان رضوي و خانم ها  دکتر مهربان و دکتر صحراییان اعضا هیات علمی گروه ارائه شد.