پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی

EN | FA

پیشرفت تکنولوژی تولید پروتئین از هوا و الکتریسیته

چهارشنبه ، 26 دی 1397

پیشرفت

دانشمندان از شرکت غذاهای خورشیدی (Solar Foods) تکنولوژی را برای تولید پروتئین با استفاده از هوا و الکتریسته جهت استفاده در فضاپیماها و سفرهای فضایی توسعه دادند. در این روش از الکتریسته برای تجزیه آب به هیدروژن و اکسیژن استفاده میشود. در مرحله بعد، دی اکسید کربن هوا و هیدروژن به داخل بیوراکتور حاوی مخمر ها منتقل میشود و همچنین مواد معدنی به آب اضافه میگردد. پس از پایان فرایند، محلول بیوراکتور خشک میشود و پور پروتئنینی حاصل میشود.

این شرکت همچنین، حمایت مالی سازمان فضایی اروپا را برای توسعه این تکنولوژی در اروپا دریافت کرده است. این پودر 50 درصد پروتئین دارد و مزه و طعم مشابه با آرد گندم دراد. از این آرد برای تولید نان میتوان استفاده کرد.