Food Science and Technology Research Institute

Academic center for Education, Culture and Research - Khorasan Razavi

EN | FA

گروه پژوهشی فراوری مواد غذایی

Monday ، 29 October 2018

معرفی

تبدیل و فرآوری مواد غذایی از جمله صنایع مولد و راهبردی است که نقش مهمی در امنیت غذایی و ایجاد ارزش افزوده فرآورده‎های کشاورزی دارد. در این زمینه، گروه پژوهشی فرآوری مواد غذایی، ارتقای کیفیت، کاهش ضایعات و هزینههای تولید، هم چنین ایجاد تنوع در مواد غذایی و کاهش آلودگیهای زیست محیطی را از طریق بهینهسازی و طراحی روشهای فرآوری مواد غذایی در سر لوحه فعالیتهای خود قرار داده است

چشم انداز

گروه پژوهشی مرجع در سطح ملی در زمینهی فرآوری مواد غذایی با استفاده از فناوریهای نوین

محورهای اصلی فعالیت گروه

بهینهسازی روشهای فرآوری مواد غذایی به منظور کاهش ضایعات و افزایش بهرهوری؛

طراحی روشهای فرآوری مواد غذایی با استفاده از فناوریهای نوین؛

استفاده از ریزو زیست فناوری در تولید و بستهبندی مواد غذایی؛

توسعه فرآوردههای نوین غذایی و ارایه راهكارهای فنی مهندسی صنایع غذایی؛

جهت گیری پژوهشی

با توجه به توسعه بازار مصرف فراوردههای رژیمی عملگر و قابلیت مناسب فناوری اکستروژن در تولید این قبیل فراوردهها، گروه فرآوری مواد غذاییاستفاده از فرایند اکستروژن برای تولید و ارایه فراوردههای جدید و یا بهبود کیفیت برخی فراوردههای رایج را در برنامههای تحقیقاتی میان مدت خود قرار داده است. تطبیقپذیری،  تنوع فراوردههای قابل تولید و کیفیت مطلوب آن، پائین بودن هزینههای تولید نسبت به سایر روشهای پخت و شکلدهی، بالابودن راندمان و عدم دارا بودن فاضلاب از جمله مزیتهای این روش تولید میباشد.

اعضای شورای علمی گروه

دکتر سید علی مرتضوی، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر فخری شهیدی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد                                                                                                    

توانمندیها و فعالیتهای انجام شده

 • اصلاح و بهبود ویژگیهای مواد غذایی از طریق فرایند ا کستروژن
 • فرمولاسیون و تولید انواع اسنک حجیم و پوشش طعمدار (دراژه) عملگر
 • تولید پروتئین بافت داده شده گیاهی و حیوانی
 • تولید فرآوردههای غذایی سینبایوتیک
 • توسعه فرآیندهای آنزیمی در صنایع غذایی
 • ارایه بستهبندیهای فعال مواد غذایی و فرمولاسیون انواع پوشش خورا کی
 • برگزاری دوره آموزشی و کارگاههای تخصصی در زمینه فناوری اکستروژن و سایر فناوریهای نوین در صنعت غذا
 • ارایه بستهبندیهای فعال مواد غذایی
 • ارایه فرمولاسیون و توسعه فرآوردههای لبنی و هم چنین فرآوردههای غذایی سویا
 • برگزاری دورههای کوتاه مدت، سمینارها و کارگاههای تخصصی
 • ارایه خدمات مشاورهای به واحدهای تولیدی
 • انجام طرحهای تحقیقاتی
 • تولید آزمایشگاهی كازئین هیدولیزه به روش آنزیمی جهت استفاده در تهیه شیر خشك كودك
 • تولید اسنک اکسترود شده بر پایه مخلوط ذرت و عدس
 • تولید اسنک از طریق اکستروژن مخلوط ذرت و نخود
 • تولید فراوردهی ا کسترود شده حاوی کنجد
 • تولید فراوردهی ا کسترود شده حاوی ارزن
 • اسنک حجیم حاوی دانههای جوانه زده )گندم، جو، ماش، یونجه و انواع حبوبات(
 • اسنک حجیم حاوی فیبر )فایبرکس، ضایعات فرآوری گوجه فرنگی و انواع میوه و سبزیجات(
 • ارایه فرمولاسیون نان بربری و سنگگ غنی شده با سبوس گندم اکسترود شده
 • فرمولاسیون جیره دامی حاوی بذر كتان برای تولید محصولات غنی از امگا3
 • بهینهسازی فرمولاسیون اسنک حجیم بر پایه ضایعات فراوردههای پخت و قنادی
 • بهبود خصوصیات بافتی كره
 • عملکرد و پایداری باکتریهای پروبایوتیک و ترکیبات پریبیوتیک در فراوردههای اکسترودشده
 • ارزیابی ویژگی پروبیوتیکی و پریبیوتیکی منابع بومی و تجاری درسیستم مدل با رویکرد فرمولاسیون و تولیددراژه عملگر )پوشش طعمدار(
 • تعیین بستهبندی مناسب با رویکرد حفظ کیفیت فراورده اکسترودشده سینبایوتیک در طول دوره ماندگاری
 • بهینهسازی شرایط استخراج اینولین از گیاهان بومی، توسط امواج فراصوت و مقایسه آن با روش متداول
 • تولید پودر قارچ خورا كی
 • بهبود كیفیت تغذیهای نمكهای خورا كی توسط غنیسازی مضاعف یا چندگانه با انواع ریزمغذیها
 • استخراج اینولین از برخی گیاهان بومی به كمك روش سطح پاسخ، توسط امواج فراصوت و مقایسه آن با روش متداول
 • مجموعه طرحهای کاربرد فراصوت در فرایندهای مواد غذایی
 • بهینهسازی فرمولاسیون اسنک بر پایه سیبزمینی و غلات جهت ارتقاء ارزش تغذیهای
 • مروری بر فناوری اكستروژن و كاربردهای آن در فرآوری مواد غذایی
 • تولید ایزولههای پروتئینی از منابع بومی وارزیابی ویژگیهای عملکردی آنها با هدف کاربرد در فرمولاسیون مواد غذایی
 • تهیه شیر سویا به عنوان مكملی برای شیر مادر و استفاده عموم
 • تعیین بهترین روش تولید و فرمولاسیون شیر سویا
 • طراحی و برآورد اقتصادی واحد تولیدی نیمه صنعتی شیر سویا
 • بررسی امكان تولید پنیر سویا در ایران
 • تهیه و تولید ایزوله پروتئینی سویا
 • بهینه كردن تهیه ماست سویا مطابق با ذائقه ایرانی
 • تعیین فرمولاسیون نوشیدنی سویا )گازدار و بدون گاز( و انتخاب بهترین نوع بستهبندی
 • بررسی تركیبات شیمیایی، خواص فیزیكی و حسی بستنی سویا
 • انجام مطالعات اولیه و تولید آزمایشگاهی مایونز سویا
 • بهینهسازی فرایند تولید چیپس سیبزمینی برای کاهش تولید آکریلامید
 • تاثیر جایگزینی شیره خرما، تركیبات پایداركننده و مولد طعم و رنگ بر ویژگیهای فیزیكوشیمیایی، رئولوژیكی و حسی ماست منجمد
 • تولید بستنی ماستی سینبایوتیك برپایهی تكنیك ریزپوشانی ارگانیسم پروبایوتیك
 • كاربرد فراصوت در فرآیندهای مواد غذایی
 • تولید فیلم ضدمیكروبی برپایه ایزوله پروتئینی آب پنیر
 • بهینهسازی تولید ایزوله پروتئین نخود به كمك روش سطح پاسخ
 • ارزیابی ویژگیهای عملگری ایزوله پروتئین نخود
 • تولید فرآوردههای اکسترود شده (حجیم) بر پایهی کنجد، نخود و عدس